Těžba dřeva harvestorovou technologií – Mimořádná úmyslná těžba I.Q/2018 Lesnický úsek : Pintovka

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Veřejná zakázka malého rozsahu

 

ZADAVATEL:

Sídlem: Správa lesů města Tábora s.r.o.

U Čápova dvora 2712, Měšice

390 02 Tábor

Zastoupený: Ing. Jan Kalafut

 

IČO: 62502646

DIČ: CZ62502646

 

 

NÁZEV ZAKÁZKY:

 

Těžba dřeva harvestorovou technologií – Mimořádná úmyslná těžba I.Q/2018

Lesnický úsek : Pintovka

 

 

Zadavatel Vás

VYZÝVÁ

 

k předložení nabídky k výše uvedené veřejné zakázce malého rozsahu za podmínek

uvedených dále.

 

 

 1. Informace o předmětu zakázky

 

Předmětem zakázky je činnost : těžba dřeva harvestorovou  technologií

 • Mimořádná úmyslná těžba

 

Místo plnění / realizace :

 

Lesnický úsek  Pintovka  – dobývací prostor Pískovna Hůrka

 

 

porost  215 D5     množství               cca 250 m3 

věk 49  let            BO                          objem stř. kmene 0,18 m3  /zast. 95%/

přibl. vzdálenost na OM 300 m

 

porost  215 D4    množství               cca 40 m3

věk 41 let            BO                          objem stř. kmene 0,07 m3 /zast. 100%/

přibl. vzdálenost  na OM 300 m

 

porost  215 A10   množství               cca 50 m3 

věk 104  let          SM                         objem stř. kmene 0,73 m3  /zast. 80%/

přibl. vzdálenost na OM 300 m

 

porost  215 A4    množství               cca 60 m3

věk 46 let            BO                          objem stř. kmene 0,20 m3 /zast. 65%/

SM                          objem stř.kmene 0,29 m3 /zast. 35%/

přibl. vzdálenost  na OM 300 m

 

 

porost  215 D13    množství            cca 600 m3

věk  134 let            BO                      objem stř. kmene 1,12 m3 /zast. 100%/

přibl. vzdálenost  na OM 300 m

 

Celkové  množství dřevní hmoty uvedené ke zpracování dle jednotlivých porostů činí

1000 m3.

 

 

Pozn. zadavatel uvádí množství dřevní hmoty a údaje o objemu stř. kmene v jednotlivých porostech z údajů stanovených  LHP  – LHC Tábor 2012-2021. Zaručuje tímto zpracování dřevní hmoty minimálně ve výši 1000  m3.

 

 

Doba realizace:  15.1. 2018 –  9. 2. 2018

 

 1. Vyžádání Informace k zakázce

 

Tel. 736 768 054  –  Ing. Jan Kalafut

 

Prohlídka místa plnění:

 

Zadavatel umožní prohlídku místa plnění: po telefonické dohodě

 

Datum: 29. 11. 2017

 

 

 

 1. Lhůta pro podání nabídek, včetně adresy, na kterou mají být poslány

Adresa pro podání nabídky

 

Obchodní firma / název: Správa lesů města Tábora s.r.o.

Ulice: U Čápova dvora

Číslo popisné: 2712

Číslo orientační:

Obec: Tábor

 

Část:

Poštovní směrovací číslo: 390 02

Stát:

 

Nabídky lze zaslat poštou na adresu:

Správa lesů města Tábora s.r.o.

P.O.BOX 1

390 05 Tábor

 

Kontaktní osoba

 

Titul, příjmení a jméno: Ing. Jan Kalafut

Telefon: 736768054

E-mail: kalafut.lesymt@volny.cz

 

 

Lhůta pro podání nabídky

 

Nabídku doručte nejpozději do:

 

Datum:  6. 12. 2017                                             Hodina:  13.00 hod.

 

V 13.30 hod. dne  6. 12. 2017  bude provedeno vyhodnocení a výběr nejvhodnější nabídky. Vyhodnocení proběhne v sídle společnosti – uchazeči mají možnost v případě zájmu zúčastnit se otevírání obálek s předloženými nabídkami.

 

Jiné upřesňující údaje k předložení nabídky

 

Nabídky se podávají písemně, v uzavřené obálce označené názvem zakázky, na které musí být uvedena adresa uchazeče, na niž je možné nabídku vrátit.  Obálka bude s označením „Neotvírat – výběrové řízení – název uvedené akce“

 

 

 

 1. Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů a technické vybavenosti

 

 

Uchazeč doloží ve své nabídce:

 1. a) kopie dokladů – oprávnění k podnikání na celý rozsah plnění zakázky včetně výpisu z obchodního rejstříku či jiné evidence, má-li v ní být uchazeč zapsán podle zvláštních předpisů – prostá kopie.
 2. b) prohlášení uchazeče, že jeho pojištění odpovědnosti za škodu pokrývá celý rozsah plnění veřejné zakázky, podepsané osobou oprávněnou za uchazeče jednat.

 

Jiné požadavky na prokázání kvalifikace     –

 

 Požadavky na technickou vybavenost a časovost provedení zakázky:

 

 

 1. Základní kritéria pro přidělení zakázky

 

NEJNIŽŠÍ  NABÍDKOVÁ  CENA  NA CELKOVÉ UVEDENÉ MNOŽSTVÍ

 

DŘEVNÍ  HMOTY  PRO  ZPRACOVÁNÍ

 

      

 

 1. Připouští zadavatel varianty nabídky

 

Ne

 

Další požadavky:

Nabídková cena bude uvedena v Kč.

Nabídková cena bude uvedena v členění: nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH), samostatně DPH a nabídková cena včetně DPH.

 

 

 1. Platební podmínky

Zálohy: Zadavatel nebude poskytovat zálohy.

 

Doba splatnosti daňových dokladů je stanovena na 30 kalendářních  dnů ode dne doručení daňového dokladu zadavateli. Platba za provedenou službu bude provedena následovně:

a/ Po ukončení díla zhotovitel předá zadavateli výstupní sestavy o celkovém

vyrobeném množství dřevní hmoty. Na základě těchto sestav provede fakturaci

za provedenou službu ve výši  90 % z celkového vyrobeného množství dřevní hmoty.

b/ Na základě zjištění celkových přejímek – způsobem  – elektronicky , váhově, případně jiným způsobem – zadavatel písemně oznámí zhotoviteli zbylé množství přijaté dřevní hmoty a vyzve jej k provedení dofakturace za provedenou službu. V případě dofakturace platí splatnost  daňového dokladu 10 dnů ode dne doručení daňového dokladu zadavateli.

 

Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.

 

 

 1. Lhůta, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán

 

Uchazeč je svou nabídkou vázán do podpisu smlouvy o dílo.

 

 1. Všeobecné obchodní podmínky

Uchazeč ve své nabídce předloží návrh smlouvy o dílo opatřený

razítkem a podpisem.  V návrhu smlouvy bude uvedena mimo jiné povinnost

zhotovitele  dbát na to, aby svou činností nezpůsobil škody na lesních porostech.

V případě odřených stromů po těžbě a přibližování bude povinen je ošetřit

nátěrem na  vlastní náklady. Zhotovitel je současně povinen provést na vlastní

náklady případné povýrobní úpravy a to do 30 dnů ode dne přebrání pracoviště

zadavatelem /pozn. v  případě nepříznivých klimatických vlivů může být toto

období po vzájemné písemné dohodě prodlouženo/. Součástí smlouvy musí být

ustanovení o souhlas zhotovitele /dodavatele/ s jejím zveřejněním dle zák. 106 o

svobodném přístupu k informacím.

 

 

 1. Práva zadavatele

 

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadání zakázky kdykoliv i bez udání důvodů.

Zúčastnění uchazeči nemají nárok na úhradu nákladů spojených s účastí na této

zakázce malého rozsahu.

 

Zúčastnění uchazeči obdrží písemné sdělení o výsledku zadávacího řízení.

 

 

 

Oprávněná osoba  za zadavatele jednat : Ing. Jan Kalafut, jednatel společnosti

 

V Táboře  dne  21. 11. 2017